خدمت

HACCP مدیریت ایمنی و مخاطرات مواد غذایی

HACCP مدیریت ایمنی و مخاطرات مواد غذایی

HACCP مدیریت ایمنی و مخاطرات مواد غذایی

۳٫۰۰۰٫۰۰۰۲٫۲۵۰٫۰۰۰تومان
اضافه به سبد خرید

HACCP

به معنای تجزیه و تحلیل خطر و نقطه کنترل بحرانی است و یک سیستم بهداشتی در مدیریت کیفیت در صنایع غذایی محسوب می گردد. HACCP را میتوان یک سیستم کنترلی و یکی از راه کارهای عملی در پیشبرد اهداف بهداشت مواد غذایی دانست که در طول زنجیره مواد غذایی (از تولید کننده اولیه تا مصرف کننده نهایی) دارای کاربرد بوده و یا استفاده از آن نسبت به کیفیت بهداشتی فرآیندهای غذایی اطمینان حاصل می گردد.

از دیدگاه کاربردی HACCP کلیه خواسته های (Good Manufacturing Practices=GMP و Good Hygiene Practices=GHP)HPd Hygiene Practices=tices=GMPردد.

رای کاربرد بوده و یا استفاده از آن نسبت به کیفیت بهداشتی فدر طول زنجیره مواد غذایی (از تولی) را دربر گرفته و تمامی جنبه های بهداشت مواد غذایی را تحت پوشش قرار می دهد.

امتیازات سیستم HACCPعلاوه بر تامین ایمنی مواد غذایی و سازگاری آن با سیستم مدیریت کیفیت نظیر سری استاندارد ISO9001 ، کمک به توسعه تجارت جهانی از طریق افزایش اعتماد به ایمنی مواد غذایی نیز می باشد. به کمک استقرار این سیستم از افت سطح کیفیت بهداشتی محصول به نحو برنامه ریزی شده و سیستماتیک جلوگیری به عمل می آید، به نحوی که فراورده های غذایی هیچ گونه خطری برای مصرف کننده به همراه نداشته باشد.

UA-124579312-1